Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Formandsberetning november 2013

I november sidste år - faktisk den 20 nov, havde det ny-tiltrådte menighedsråd sit konstituerende menighedsrådsmøde, idet der havde været valg til Menighedsrådet den 13 nov.

I Adsbøl havde der været fredsvalg, da der kun var en liste indleveret, nemlig Adsbøl-listen.

Gråsten var en smule anderledes stillet, da der før valget blev indleveret 2 lister, nemlig Slotskirkelisten og Samarbejdslisten. Da Slotskirkelisten ikke havde været repræsenteret tidligere i Menighedsrådet og der var nye opstillede kandidater på Samarbejdslisten, blev det nye menighedsråd en fin sammensætning af nye medlemmer og erfarne.

Jeg skal gerne indrømme, at en smule forbeholden og skeptisk er man vel nok altid overfor det nye og ukendte. Man tænker vel; hvad vil de nye? hvad kan de bidrage med? passer de ind i det gode samarbejde, som har været? Mine tanker blev gjort til skamme; sammensætningen af de valgte menighedsråds-medlemmer har været positiv, driftig og udviklende på alle områder. Alle – ny, som gammel – har påtaget sig opgaver og samarbejdet efter bedste evne. En stor tak til alle medlemmer i menighedsrådet for deres indsats i det forgangne år.

Jeg vil gerne igennem formandsberetningen give et unuanceret billede af, hvor meget arbejde og hvor forskelligartede opgaverne er i menighedsrådet. Ikke for at fortælle, hvor meget vi laver, men for at synliggøre, at det nytter noget – arbejdet giver mening, rigtig god mening.

Mødefrekvensen på et månedligt menighedsrådsmøde, bibeholdte vi fra den tidligere periode. Vi havde erfaret, at beslutningsprocessen blev for langsommelig ved færre møder, og da der hele tiden er opgaver i gang, er indsigt og opfølgning vigtig. Ligeledes afholder kirkegårdsbestyrelsen et månedligt møde, af samme årsager. Derforuden er der møder i de forskellige udvalg, man sidder med i. Det lyder muligvis af mange møder, når de remses op – men ikke mange af disse møder kunne undværes.

Præstegården:

Efter endt renovering af præstegårdens offentlige lokaler sidste år i november, skulle man synes, at vi var færdige her i huset. Den private del blev jo renoveret ved fraflytningen af Jens Barfod. Men nej, nej. Småting skulle gøres færdige; gallerilister til vores udstillinger, gardiner mellem vinduerne, soklen skulle tjæres osv. Kort tid efter Pinsegudstjenesten i Præstegårdshaven drøftede vi, at den velkomst man fik af affaldscontainerne ved indgangen til præstegården ikke var hverken præsentabel eller hensigtsmæssig i så smal en indkørsel. Der blev altså etableret en lille ”container-plads” for gavlenden, alt blev malet sort og dermed synes mere diskret. På sensommeren havde vi over landsdelen et skybrud, som endnu engang bevirkede vand i kælderen på præstegården. Som om det ikke var nok, kom pastoren til skade med sin venstre hånd, da han ville lukke et kældervindue. Vandet i kælderen måtte vi naturligvis agere på – der blev sat ”afløbstrekanter” på taget, afløbene i lyskasserne blev efterset og renset – der blev spulet og suget, hvorefter vi fik lavet afdækning af plexiglas over lyskasserne. Vi håber dermed at have formindsket risikoen for gentagelser af de nævnte problemer.

Den private del af præstegården fik i efteråret nye have- og køkkendøre. De gamle døre var pilrådne - og så var pengene til vedligehold også brugt så rigeligt.

Men, men – nogen vil holde os i gang. Stormen der hærgede landsdelen den 28 ktober forårsagede store ødelæggelser i præstegårdshaven – specielt den del over mod Alleen til slottet. Store træer, som næsten står i skel, men på slottets jord, faldt ind over Jan’s kajakker og borgmestermuren. Garagen er skadet og et stort fyrretræ i haven må fældes, da det har fået en faretruende hældning.

I forbindelse med al det arbejde der er udført i årets løb i præstegården, vil jeg gerne rette en stor tak til Præstegårdsudvalgets formand, Inga Petersen. Du har stillet op så mange gange i årets løb, så jeg ikke engang vil tælle sammen. Der er målt op til både dit og dat, håndværkere der skulle låses ind, instruktion i ventilationsanlæg og meget, meget mere. Du kender nærmest hver eneste skrue i boligen her, så tak for din pligtopfyldenhed og dit engagement.  

Kirkerne:

I Gråsten er vi lejere af Slotskirken, hvilket gør betingelserne for den daglige drift en smule anderledes end Adsbøl kirke.

Slots- og Kulturarvsstyrelsen ønsker at renoverer Slotskirken. Et arbejde til ca. 35 mill. Der indgår både rensning af malerier, nyt gulv, rensning og reparation af stukloftet og meget andet. I den forbindelse ønskes også et nyt orgel. Her har menighedsrådet haft et orgeludvalg nedsat, som i foråret havde udarbejdet vores færdige ønske/krav til et orgel. Vores materiale er afleveret til Slots- og Kulturarvsstyrelsen, som har taget det med i den samlede fondsansøgning.

Der er endnu ikke en konkret dato for renoveringens start, så vi venter stadig spændte, da det vil få betydning for alle de kirkelige handlinger fra Slotskirken i en periode.

Det havde længe været et stort ønske fra os og de lokale guider i Slotshaven, at få en ny informationsboks sat op. Vi fik endda lov til, at sætte en boks mere op i slotshaven, lige inden for muren på Slotsbakken. Infokasserne blev lavet af en lokal smed og blev kort efter dronningens sommerophold sat op.

Vi fik også i sommer søgt om en hjertestarter ved Trygfonden – den blev bevilliget og hænger nu bag på vagtbygningen. Personale såvel som naboer og guider har været på kursus i brugen af hjertestarteren – et kursus ingen af os håber at få brug for!

I Adsbøl havde vi i vinter problemer med varmen i kirken eller rettere mangel på samme. Vi blev nødt til at prioriterer nye radiatorer samt reparation af eksisterende varmesystem, som løb op i kr 25.000.

Vi er beskedne og nøjsomme i Adsbøl, så vi lever med de ting vi harJ

Personale:

Vi har i store træk haft et roligt personale-år. Der har hverken været udskiftning  af ansatte eller nogen på barsel, som har påvirket den daglige arbejdsgang. Vi har et personale, specielt på kirkegårdene, der er fast sammenarbejdet. Der er en rigtig god stemning og dygtige folk alle steder. Tak til kontaktperson Mogens Hansen, som har afholdt MUS-samtaler, ført lønforhandlinger, været med til personalemøder og hvad der ellers hører til opgaven som arbejdsgiver.

Vi havde for at optimere arbejdet og for at kunne yde en bedre service på Kirkekontoret udvidet åbningstiderne. Det har i praksis fungeret rigtig fint, til glæde for alle, især kunderne.

Desværre kan jeg for andet år i træk berette, at vores kirkesanger i Adsbøl stadig kæmper med sin kræftsygdom. Som sagt allerede sidste år, er Iver gjort af et særligt stof, og er kun fraværende af nød. Vi andre kan kun bøje hovedet i respekt for, at Ivers humør aldrig fejler noget og optimismen er i behold.

Fælles kirkegårdsbestyrelse:

Vi blev i sommeren 2012, af provstiet, opfordret til, at få lavet en Helhedsplan også kaldet udviklingsplan, således at der arbejdes målrettet med både det arkitektoniske og planterelaterede samt at der tages højde for tendenser og udvikling i samfundet. Vi nåede at søge midler til Helhedsplanen og kunne sætte projektet i gang i foråret. Sammen med landskabsarkitekterne Signe Moos og Henning Lohft gik bestyrelsen i gang. Der skulle afdækkes behov, måles op, kigges på beplantning, jordforhold og mange, mange flere ting. Vi blev for en lille måned siden præsenteret for det sidste udkast og den endelig plan ligger klar medio december. Vi var glade for det vi så, og synes det rammer fint, hvad vi ønsker og med stor respekt for det vi har.

Sideløbende med arbejdet omkring helhedsplanen blev vi kontaktet af Rinkenæs Menighedsråd, der gerne ville indgå i vores kirkegårdssamarbejde. Da Rinkenæs var med i de indledende faser i sin tid, da kirkegårdssamarbejdet startede op og de havde fået et nyt menighedsråd, var der ikke så meget at betænke sig på. Dialogen var i gang og fra den 1 januar 2014 er Rinkenæs med i samarbejdet på lige fod med Kværs, og Gråsten-Adsbøl. Vores personale har taget rigtig godt imod ideen og vi ser alle frem til samarbejdet.

I den forbindelse vil jeg lige fremhæve, at årsregnskabet i 2012 for kirkegårdssamarbejdet gav et overskud på små 114.000, hvilket viser, at det fornuftigt på flere områder.

Overskuddet har gjort det muligt, at få repareret hegnet langs med cykelstien ved Gråsten Kirkegård, endvidere er urnehavens murstenskant rettet op og stierne på den nye kirkegård er sløjfet og fyldt op.

Aktiviteter:

Igen i det forgangne år har vi haft et bredt udbud af aktiviteter; lige fra koncerter, babysalmesang, minikonfirmander, filmkreds, og foredrag til udflugter. Vi har haft et fint samarbejde med Gråsten Ældreklub og Den Dansk/Tyske forening for kirkeligt samarbejde omkring nogle af arrangementerne. Jeg vil specielt gerne fremhæve vores udendørs pinsegudstjeneste. Det var første gang vi havde en sådan og der var små 120 sognebørn mødt op. Vejret var som man kan forvente i maj, præstens hund satte spræl i gudstjenesten og maden var rigtig fin. Tak til alle de involverede både den dag men også til alle andre arrangementer.

Tilbage i december uddelte vi igen julehjælp til sognets trængende. Man modtager en kurv med madvarer til julen samt et gavekort til boghandleren pr barn. Pengene er indsamlet via kirkebøsserne i pastoratet og sponsorater.

Vores kirkeblad så vi det sidste nummer af i foråret. Vi besluttede, at vende tilbage til Gråsten Avis med en kirkeside. Dog valgte vi, at have en fast månedlig hel-side og alle andre uger være i med en kvart. Dette ud fra ønsket om, at være mere synlige i folks bevidsthed samt være mere aktuelle i hverdagen. Prisen på årsbasis var ca den samme og det har indtil nu fungeret fint. Vi har der foruden  i løbet af 2013 fået ny hjemmeside, samt fået lavet en facebook-side. Alt sammen noget, der styrker formidlingen af vore aktiviteter, nyheder og meddelelser.

Præster:

Vi er så heldige, at have duoen Jan Unold og Niels Refskou.

2 velvoksne sognepræster med hver sit ståsted. I menighedsrådet er vi rigtig glade for dem begge, Den respekt de udviser for hinanden fagligt, gør det let for os andre, når der skal samarbejdes. Vi er i pastoratet så heldige, at næsten alt kan lade sig gøre og det sætter jeg stor pris på.

Det forgangne år har været spændende og lærerigt – igen .

Vi har været involveret i 2 valgrunder, nemlig bispevalget i foråret og provstivalget i efteråret. Den nye biskop blev som bekendt Marianne Christiansen og ind i provstiudvalget kom jeg selv.

Vi har den udvalgssammensætning, der skal til for at løfte de opgaver der er

Vi har et personale, der trives med hinanden på deres arbejdsplads 

Vi har fået et endnu tættere samarbejde med Kværs menighedsråd

Vi har inden årets udgang en helhedsplan for vore 3 kirkegårde

Vi har luft til nu og fremadrettet, at tage hul på nye opgaver

Det vigtigste af alt, ikke at forglemme, er naturligvis at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Det er i bund og grund det hele vores arbejde handler om.

 

Helle Blindbæk

Formand

Gråsten – Adsbøl Menighedsråd

Adsbøl d 20.11.2013